Gebruikersovereenkomst Med2Mob BV

Artikel 1. Definities 

1.1      Med2Mob: Med2Mob BV, gevestigd Westerstraat 34, 7963BC te Ruinen onder KvK-nummer 01170380

1.2      Platform: het aangeboden online zorgplatform van Med2Mob

1.3      Deelnemer: een individuele persoon die gebruik maakt van het platform aangeboden door Med2Mob BV. Bijvoorbeeld een patiënt, cliënt of mantelzorger.

1.4      Overeenkomst: deze gebruikersovereenkomst.

1.5      Zorgverlener: Gebruiker met een zorgverlenersaccount, denk aan medisch specialist, verpleegkundige etc.

1.6      Partijen: Med2Mob en deelnemer

1.7      Gebruiker: Gebruiker en/of Zorgverlener

Artikel 2. Algemeen

2.1      Deze overeenkomst is gedurende het gebruik van het Platform geldig, tenzij anders aangegeven door Med2Mob.

2.2      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, dient dit door Med2Mob verduidelijkt te worden.

2.3      Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze overeenkomst is beschreven, dienen zij dit gezamenlijk op te lossen.

2.4      Med2Mob is in geen enkel geval aansprakelijk voor individueel onrechtmatig, roekeloos optreden van haar personeel, of haar deelnemers.

2.5      Med2Mob geeft geen enkele garantie op de bereikbaarheid het Platform. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn in geval dat het Platform bijvoorbeeld niet bereikbaar is.

2.6      Med2Mob heeft het recht deze overeenkomst te wijzigen, echter dient Med2Mob de Gebruiker dan wel in te lichten.

2.7      Geschillen dienen zoveel mogelijk te worden opgelost tussen Med2Mob en haar Deelnemer.

2.8      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Gebruiksregels 

3.1      Om het Platform zo efficiënt mogelijk in te zetten, dient gebruiker enkel gegevens naar waarheid in te voeren. Indien gebruiker zich hier niet aan houdt, heeft Med2Mob het recht het account te blokkeren of te verwijderen.

3.2      De Gebruiker dient zich te allen tijde fatsoenlijk te gedragen, ofwel ‘geen handelingen uit te voeren met de intentie om Med2Mob, haar Gebruikers of partners schade aan te richten.’

3.3      Med2Mob is te allen tijde gerechtigd het platform op te heffen, zonder daarvoor op enige manier aansprakelijk te zijn.

Artikel 4. Toestemming

4.1      Gebruiker geeft Med2Mob bewust toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

4.2      Door akkoord te gaan met de overeenkomst, verklaart Gebruiker op de hoogte te zijn van de verwerkte data en het privacybeleid van Med2Mob

4.3      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Echter zal gebruik van het platform dan onmogelijk worden.

Artikel 5. Rechten

5.1      Gebruiker heeft te allen tijde recht om de bij Med2Mob opgeslagen data in te zien en te wijzigen.

5.2      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om volledig uit de database van Med2Mob vergeten/verwijderd te worden. Hiervoor dient hij/zij een verwijderaanvraag in te dienen bij privacy@med2mob.nl.

5.3      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de, bij Med2Mob opgeslagen data, op te vragen om bij een andere organisatie te zetten (dataportabiliteit).

Artikel 6. Intellectueel eigendom 

6.1      De intellectuele eigendomsrechten van het Platform, zijn eigendom van Med2Mob of haar partners.

6.2      Alle genoemde handelsnamen of merken zijn eigendom van Med2Mob BV of haar partners.