algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Med2Mob BV 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Med2Mob BV en Gebruiker van Med2Mob (in deze voorwaarden genoemd Gebruiker).
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, of mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Med2Mob en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Med2Mob niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Med2Mob in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Rechten en Plichten 
Gebruiker gaat akkoord met de hieronder geformuleerde rechten en plichten en verklaart hiermee:

 1. Op geheel vrijwillige basis bereid te zijn tot deelname aan het Med2Mob project.
 2. Dat, indien Gebruiker deelneemt aan het Med2Mob project, deze beslissing door Med2Mob kenbaar mag worden gemaakt aan de specialist(en), huisarts en apotheker van Gebruiker.
 3.  Op de hoogte te zijn van het feit, dat Med2Mob wordt gebruikt als aanvulling op de reguliere zorg en dat Med2Mob op zichzelf geen medische behandeling is. Gebruiker is zich ervan bewust dat hij/zij altijd contact dient op te nemen/te laten nemen met zijn/haar behandelend specialist of huisarts in het geval van medische nood.
 4. Gebruiker bewust is dat het Med2Mob project geen vervanging is van reguliere zorg door het ziekenhuis.
 5. Op de hoogte te zijn dat Gebruiker het recht heeft zijn/haar toestemming voor deelname aan Med2Mob te allen tijde –zonder enige vorm van motivering of uitleg- in te trekken zonder dat deze beslissing nadelige gevolgen heeft voor zijn/haar verdere behandeling in het ziekenhuis of bij zorgverleners.
 6. Dat Gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van de door Gebruiker zelf ingevoerde gegevens, zoals medicatie en dat Gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van gegevens die betrekking hebben op het Med2Mob project zoals gewicht, bloeddruk en zelfzorg medicatie.
 7. Med2Mob zonder toestemming van Gebruiker de behandelende zorgverleners van Gebruiker niet mag informeren naar aanleiding van de in Med2Mob verkregen gegevens.
 8. Dat Gebruiker zelf verantwoordelijk is om contact op te nemen met de behandelende zorgverlener wanneer Med2Mob dit adviseert.
 9. Toestemming te geven voor het verzamelen van – de in het privacybeleid genoemde – geanonimiseerde persoonsgegevens, die in een beveiligde database onder verantwoordelijkheid van Med2Mob worden opgeslagen..
 10. Dat Med2Mob de geanonimiseerde gegevens alleen zal gebruiken voor het uitvoeren van kwaliteitsanalyses en research doeleinden.
 11. Op de hoogte te zijn dat er geen kosten verschuldigd zijn voor het gebruik van Med2Mob. Abonnementskosten voor internettoegang en mobiele telefonie dient Gebruiker wel zelf te betalen.

Med2Mob dient zich te houden aan de 'Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens'. Klik hier om de Richtlijnen te bekijken.